6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metni

KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş olarak, (Bundan sonra kısaca KOLAYSAT olarak anılacaktır.) size ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle KOLAYSAT ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla KOLAYSAT, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamız’ı inceleyebilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki; KOLAYSAT; internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda yönlendirilen ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin kişisel verileri elde edilirken kendilerinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” dür.

KVKK hükümlerine göre KOLAYSAT, “Veri Sorumlusu” dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla KOLAYSAT, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz;

Unvan: KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Adres: İvedik OSB Mah.2239/1 No:1 Yenimahalle / ANKARA

E-mail: kolaysat.com@gmail.com

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK madde 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;

KOLAYSAT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz ve sizlerin daha iyi yararlandırılması,

· KOLAYSAT tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi,

· Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda sizleri aydınlatmak,

· İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

· Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi,

· Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

· Şirketin kurumsal işleyişinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri     en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

· Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,

· Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikamız’ da yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

· Şirketimize ait stratejilerin belirlenmesi gibi maçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

4. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

KOLAYSAT olarak;

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

· Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,

· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ilke edindik

5. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, KOLAYSAT tarafından ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; KOLAYSAT’ın kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

7. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte;

KVKK madde 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, çerez politikaları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz ürün veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

8. Nasıl Koruyoruz?

KOLAYSAT tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamız’a riayet edilmesi sağlanmaktadır.

9. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK madde 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KOLAYSAT tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10. Başvurunun Yapılması

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, KOLAYSAT kolaysat.com@gmail.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna aşağıda ulaşabilirsiniz.

 Başvuruda;

· Adınız, Soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

· Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz ve talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMU

Adı Soyadı         :

T.C. No              :

Cep Telefonu   :

Açık Adres        :

E-Posta Adresi :

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

(KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Tarihi:

İmza:

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.